Maligayang Pagdating, Mga Botante!

Ang iyong Impormasyon sa Botante

• Hanapin ang iyong presinto na lugar ng botohan para sa pagboto o pagrehistro sa Araw ng Halalan
• Patunayan ang iyong pagpaparehistrong botante (kung isasama mo ang iyong huling pangalan sa ibaba)
• Kumuha ng isang halimbawang balota
• Maghanap ng impormasyon ng contact para sa iyong mga pampublikong opisyal
• Suriin ang katayuan ng iyong aplikasyon sa Bumoto Sa pamamagitan ng Mail (kung isasama mo ang iyong huling pangalan sa ibaba)

Address

* Numero ng Bahay: (i.e. 8830)

* Direksyon ng Kalye:

* Pangalan ng Kalye: (i.e. LaSalle)

Kalye Suffix:
Huling Pangalan: (i.e. Smith)

Ipasok lamang ang Huling Pangalan kung nakarehistro ka na sa pangalang ito, sa address na ito

HUWAG magpasok ng isang huling pangalan kung kailangan mong hanapin ang iyong presinto para sa Rehistrasyon sa Araw ng Halalan
(1) magrehistro upang bumoto sa unang pagkakataon, o (2) i-update ang iyong pangalan o address.
* Kailangan


Listahan ng lahat ng mga lugar ng botohan, ayon sa ward at presinto